Smýkače a sie»ky

Skladacie rámy z plnej ocele (priemeru 4 mm, povrchovo upravené) sú dodávané s univerzálnou úchytkou (uzáver U22), t. j. oceµovou trubkou o vnútornom priemere 22 mm s krídlovou skrutkou M5 .Tieto rámy dodávame aj s úchytkou UM6, určenou na uchytenie k laminátovým alebo duralovým teleskopom s koncovým závitom M6. V objednávke uveďte, ktorú úchytku potrebujete. Trubkové skladacie rámy (vonkająí priemer trubky 5 mm, zosilnené kĺby, antikorózny povrch) sú zakončené skrutkou M6 a sú určené k laminátovým alebo duralovým teleskopickým paliciam. Smýkače s pevným ochranným rámom sú robustnejąie, ochranný rám je z ocele priemeru 5 mm (1.111 s priemerom 6 mm). Majú kruhový alebo srdcovitý tvar. Vnútorná vrstva zberného vreca smýkača je z bieleho monofilu, vonkająia ochranná je z dederónu. Skladacie smýkače sú µahąie, bez ochranného rámu a z tohoto dôvodu sú vhodnejąie skôr ako univerzálne entomologické sie»ky. Zberné vrece je takisto z dvoch vrstiev. V oboch prípadoch je farba ochranného vreca nenápadná. Úchytka U22. Cena u smýkačov je rozdelená zvláą» za rámy a zvláą» za sie»ky. V prípade objednania kompletu dodáme sie»ku pripevnenú na rám. Monofilové biele zberné vrecia majú hĺbku rovnú dvojnásobku priemeru rámu. Sie»ky na zber vodného hmyzu majú pevný ochranný rám podobnej konątrukcie ako u smýkačov, zberné vrece je z bieleho dederónu, ktorý je pevný a priepustný pre vodu. Veµkos» ôk je pribliľne 0,3 mm, hĺbka vreca cca 30 cm. Sie»ky s definovanou veµkos»ou ôk majú zberné vrece z Uhelonu (parametre sú v tabuµke A4U s príplatkami k základnej cene vodnej sie»ky). Úchytka U22. Smýkače a sie»ky na vodný hmyz ponúkame aj z nerez ocele. Odberné zariadenie na zoobentos - Eurosie»ka 500. Tento komplet pozostáva z rámu (vnútro ątvorcového prierezu 25x25 cm), na ktorom je pripevnená sie» z Uhelonu hlboká 1 m, chránená zo spodnej strany rukávom z hrubého silonu. V ústí rámu je ochranná odnímateµná sie» s okami cca 5 mm, ktoré chránia vnútornú sie» pred kameňmi. Súčas»ou je kovové drľadlo z Al zliatiny s nastaviteµnou dĺľkou v rozpätí 1-2 m. Vąetky materiály rámu sú z nerez ocele.


A1 Smýkače s pevným ochranným rámom Smýkače z nerez ocele
Kat.č. popis cena Kat.č. nerezový rám cena
1.110 rám - srdcový tvar, priemer 35 cm, 520 g14,20 1.115srdcový, priemer 35 cm, 530 g 35,00
1.111 rám - srdcový tvar, priemer 40 cm, 650 g15,60 1.116srdcový, priemer 45 cm, 700 g 45,00
1.112 rám - kruhový tvar, priemer 35 cm, 510 g14,20 1.117okrúhly, priemer 35 cm, 520 g 35,00
1.122 sie»ka ku 1.111 a 1.116 15,70
1.121 sie»ka ku 1.110, 1.112, 1.115, 1.117 13,90

A2 Rám k skladaciemu smýkaču
1.211Skladací rám, priemer 35 cm, 440 g, UM6 - úchyt
ako sie»ku moľno objedna»
8,40
1.212Skladací rám, priemer 35 cm, 440 g, U22 - úchyt
ako sie»ku moľno objedna»
8,40
1.213Sietka ku 1.211 a 1.21213,20

A3 Monofilové zberné vrecia A4U Parametre Uhelonu (veµkos» oka, voµná plocha v %)
1.310 priemer 30 cm 8,90 1000 mikro m64 % ceny v hlavnom katalogu v PDF
     609 mikro m63 % -
1.311 priemer 35 cm 9,70 465 mikro m55 % -
1.312 priemer 40 cm 10,80 340 mikro m46 % -
1.313 priemer 50 cm 12,50 285 mikro m55 % -
1.314 priemer 60 cm 16,40    
1.315 priemer 60 cm (TROPIK) 19,90    
1.316 priemer 65 cm 17,30    

A4 Sie»ky na vodný hmyz - ceny a sortiment v hlavnom katalogu

Eurosie»ka 500 na odber zoobentosu, komplet

Kat.č. cena prierez materiál vnút. vreca
1.410 175,00 25x25 cm Uhelon 507 mikro m

 

A5 Skladacie rámy z plnej ocele s uzáverom U22 (alebo UM6 )A020-A025
Kat.č. priemer hmotnos» cena
1.320 30 cm 220 g 7,90
1.321 35 cm 230 g 8,40
1.322 40 cm 240 g 8,90
1.323 50 cm 260 g  9,50
1.324 60 cm 270 g  11,90

 

A6 Skladacie rámy trubkové A0200-A0203
Kat.č. priemer hmotnos» cena
1.341 32 cm 120 g 20,80
1.342 40 cm 140 g 23,20
1.343 50 cm 165 g 26,60
1,344 65 cm 200 g 30,90

 

A7 Teleskopické laminátové palice a A8 teleskopické palice s Al zliatiny. A0300-0302 sú kovové, trojdielne, moľno ich zafixova»
v akejkoµvek dĺľke v udanom rozmedzí pootočením jednotlivých dielov, koncovka u vąetkých teleskopov so závitom M6.
Poznámky pre laminátové teleskopy: L - max.dĺľka, l - dĺľka v zloľenom stave N - počet segmentov

Kat.č. N L/l v cm cena
1.530 2 80/43  14,28
1.531 3 115/43 20,96
1.532 4 150/43  26,62
1.533 5 185/43 32,92
1.534 6 220/43 39.25
1.535 5 550/110 75,00

Kat. č. rozmedzie hmotnos» cena
1.520 33-70 cm 150 g, Al zliatina 21,78
1.521 49-105 cm 180 g, Al zliatina 23,96
1.522 65-140 cm 200 g, Al zliatina  26,62